Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest Zacisze Domu Daniel Arciszewski
z siedzibą przy Wesoła 2, 21-040 Świdnik
NIP: 7123205447
REGON: 061703240
E-mail: Zaciszedomu@gmail.com
- zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
• zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
Internetowego
• obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem;
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
danych osobowych Klientów są wskazane poniżej
§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast
przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej
Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania /
okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres
poczty elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego; adres
dostawy (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy), adres
IP, ID klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych
(do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania
podatkowego, chyba że ustawy
podatkowe stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy), nazwa
firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego; adres
poczty elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy).

§4

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

Obsługa
zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla
umowy sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres email,
adres IP

Publikacja
opinii na
temat
produktu na
stronach
internetowyc
h

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której
dane dotyczą.

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego; adres
poczty elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy).

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
• przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
• hurtownie / producenci - w przypadku Klienta, którego zamówienie jest dostarczane
bezpośrednio od producenta/hurtowni, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu
Klientowi.
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
przez Klienta.
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.
• dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.

 
-
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl