Producenci
Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
15 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np.
• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
dokonywany jest na rachunek karty.
6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
umowy;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Zacisze Domu Daniel Arciszewski
Wesoła 2
21-040 Świdnik
E-mail: Zaciszedomu@gmail.com

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących

towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________

Numer konta:

Podpis*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

 

 

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
miesięcy.
5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
rękojmi):

• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z
drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim
wypadku alternatywne rozwiązanie.
7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;
• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
• za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
• ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do lubelskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie przy ul. Tomasza Zana
38C, 20-601 Lublin https://www.ihlublin.pl
Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
§7

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
Konsumentami.
2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
wyłączona.

3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
mieć wpływ na proces reklamacji.
5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

-
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl